Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na 18 kwietnia 2018 r. (środa) na godz.10:00 LV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII, LIII, LIV sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws obwodów głosowania.
 9. Uchwała RM ws zasięgnięcia opinii Zarządów Osiedli o ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta Sierpca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Uchwała RM ws zasięgnięcia opinii Zarządów Osiedli o ustalenie na terenie miasta Sierpca maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
 11. Uchwała RM ws określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Sierpc, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sierpca udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Uchwała RM ws przyjęcia zasad redagowania i wydawania Biuletynu Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Sierpca „Nasz Sierpc” oraz powołania zespołu redakcyjnego.
 13. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat (ul. Narutowicza).
 14. Uchwała RM ws określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Sierpc w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Uchwała RM ws przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2016 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”.
 16. Uchwała RM ws przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sierpc.
 17. Uchwała RM ws przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Sierpc do 2022 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 18. Uchwała RM ws zmiany Uchwały nr 215/XXVII/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2012 r. ws przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo – wschodniej części miasta Sierpca.
 19. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Żeromskiego).
 20. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dwóch lat (ul. Żeromskiego).
 21. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Płocka).
 22. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Andersa).
 23. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres od 1 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. (ul. Wiosny Ludów).
 24. Uchwała RM ws zmiany uchwały Nr 210/XXII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 maja 2016 r.
 25. Uchwała RM ws przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla centralnej części obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 26. Uchwała RM ws przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla wschodniej części obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 27. Uchwała RM ws przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla zachodniej części obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 28. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 rok.
 29. Uchwała RM Uchwała RM ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata 2018-2028.
 30. Uchwała RM ws przyznania medalu „Zasłużony dla miasta Sierpca” (3 wnioski).
 31. Sprawy różne.
 32. Komunikaty.
 33. Zakończenie obrad.

                         Z poważaniem

                                                                                                    

                /-/ JERZY STACHURSKI                

            PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ